Лична страница на Йордан Илиев | Jordan Iliev's Personal Web Page

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

 

 
       

 

   
   

 

   
Темата на дисертацията е “Родопите в историята на древна Тракия”. Разработена е през периода Февруари 2009 – Февруари 2012 г. в рамките на редовна докторантура по научна специалност 05.03.01. Стара история (Тракология) към катедра “Стара история, тракология и средновековна обща история” при Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
   
         
         
   
Научен ръководител:
   
         
       
         
   
Председател на научното жури:
   
         
       
   
   
   
МАТЕРИАЛИ ПО ЗАЩИТАТА:
   
         
       
         
       
       
       
       
       
         
         
   
Защитата ще се проведе на 19. Юни 2012 г. (Вторник) от 18:00 часа в Конферентната зала на СУ “Св. Климент Охридски” (Ректорат, Северно крило, бул. “Цар Освободител” № 15).
   
   

 

   

 

© 2012 Йордан Илиев, jordan.al.iliev@gmail.com
Последно обновяване : 11. Юни 2012