БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

CURRICULUM VITAE

Д-р Йордан Илиев е изследовател на древна Тракия и траките. Занимава се с проблемите на античната история от ранна студентска възраст. Под ръководството на проф. д.и.н. Маргарита Тачева подготвя няколко научни статии и защитава с отличие дипломни работи за бакалавърска („Историята на Рациария през І – ІІІ в. според епиграфските паметници”, 2006) и магистърска степен („Градските институции в Горна и Долна Мизия”, 2008). След дипломирането си за кратко е преподавател по „Свят и личност” в гимназия „Иван С. Аксаков”, гр. Пазарджик (2008 – 2009 г.). През периода 2009 – 2012 г. след спечелен конкурс е редовен докторант (по държавна поръчка) в СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава дисертацията си в срок („Родопите в историята на древна Тракия”, 2012). За известно време е преподавател в център за професионално обучение, след което (от 2013 г. и понастоящем) работи в сферата на науката и образованието. Редовен член е на секция „История” при Съюза на учените в България.

Dr. Jordan Iliev is a researcher of Ancient Thrace and the Thracians. He received his MA (2008) and PhD (2012) degrees from the Department of Professor Dr. Hist. Sc. Margarita Tacheva at the „St. Clement of Ohrid” Sofia University. Currently he is working in the sphere of science and education. During his spare time Dr. Iliev teaches „History of Ancient Rome”, participates in research projects and contributes to various scientific journals. Since 2014 he is member of the editorial board of „Advances in Bulgarian Science”. He is also a fellow of the Union of the Scientists in Bulgaria.

Образование | Education

2012 – Доктор по История и археология (Стара история – Тракология), СУ „Св. Климент Охридски” | PhD in History and Archaeology (Ancient History – Thracology), „St. Clement of Ohrid” Sofia University

2008 – Магистър по История (Антична история и култура), СУ „Св. Климент Охридски” | M.A. in History (Ancient History and Culture), „St. Clement of Ohrid” Sofia University

Публикувани биографични данни в печатни издания

Никола Дамянов. Родопите през Античността (поредица от книги на Йордан Илиев) // ВестникЪ, брой 28 от 2014 г., стр. 5 (ISSN: 2367-5292) → Преглед на статията

Катя Михайлова. (съставител) Млада наука за изкуствата, том ІІ. София, 2011, стр. 127. (ISSN: 1314-6777)

Дарина Славова. Нови заглавия в родопското краезнание. // Родопи, 2014, брой 3/4, стр. 105-106 (ISSN: 1312-4552)

Росица Горанчева. Нови заглавия в родопското краезнание. // Родопи, 2013, брой 3/4, стр. 85 (ISSN: 1312-4552)

Последна актуализация: 16-11-2018