НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

LIST OF PUBLICATIONS

Научните ми публикации към момента са цитирани от над 30 учени в България и чужбина, на 9 езика (български, английски, италиански, френски, испански, турски, чешки, румънски, руски). Регистрирано е присъствието им във всички по-значими световни бази данни за индексиране и рефериране, включително Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Science, Microsoft Academic, ProQuest, EBSCO и други.

Оракулите на Дионис в Древна Тракия (2013)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. Oracles of Dionysos in Ancient Thrace // Haemus, 2, 2013, 61-70.

Haemus Front Cover

Най-успешната ми публикация до момента. Основният принос на текста е аргументирането на съществуването на няколко прорицалища на Дионис в Тракия чрез нова интерпретация на сведенията на античните писатели.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

Завладяването на Тракия от Рим (2015)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. – 45 A.D.), in Paola Schirripa (editor). I Traci tra geografia e storia. Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico, vol. 9. Milan: Tangram Edizioni Scientifiche, 2015, pp. 129-142.

Aristonothos Front Cover

В тази статия е представен кратък обзор на проблематиката около завладяването на Тракия от Рим.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

Топонимът TEMPLUM MENDIDIUM у Тит Ливий и неговата интерпретация (2017)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Топонимът TEMPLUM MENDIDIUM у Тит Ливий и неговата интерпретация” // Пловдивски исторически форум, год. І, 2017, № 2, стр. 5-14.

Plovdiv Historical Forum

В проучването за пръв път е демонстрирана перспективата на манускриптната традиция на античните текстове за коректния прочит на реалии от историята на Древна Тракия и траките.

Последна актуализация: 23-02-2018