НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

LIST OF PUBLICATIONS

Научните ми публикации към момента са цитирани от над 150 учени в България и чужбина, на 13 езика (български, английски, италиански, френски, испански, немски, турски, чешки, румънски, руски, македонски, гръцки, сръбски). Регистрирано е присъствието им във всички по-значими световни бази данни за индексиране и рефериране, включително Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Science, Microsoft Academic, ProQuest, EBSCO и други.

ОРАКУЛИТЕ НА ДИОНИС В ДРЕВНА ТРАКИЯ (2013)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „Oracles of Dionysos in Ancient Thrace” // Haemus Journal [ISSN 1857-8411], 2, 2013, 61-70.

Haemus Front Cover

Основен принос на текста е аргументирането на съществуването на няколко прорицалища на Дионис в Тракия чрез нова интерпретация на сведенията на античните писатели.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА ТРАКИЯ ОТ РИМ (2015)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. – 45 A.D.)”, in Paola Schirripa (editor). I Traci tra geografia e storia. Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico, vol. 9. [ISBN 978-88-6458-142-2] Milan: Tangram Edizioni Scientifiche, 2015, pp. 129-142.

Aristonothos Front Cover

Първата ми публикация, индексирана в Web of Science. В статията е представен кратък обзор на проблематиката около завладяването на Тракия от Рим.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ПОХОДЪТ НА АНТИОХ ІІ ТЕОС В ТРАКИЯ (2013)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „The Campaign of Antiochus II Theos in Thrace” // History Studies [ISSN: 1309-4173 (online), 1309-4688 (print)], 5, 2013, 1, pp. 211-222.

History Studies

Превод на английски език на публикация от 2009 г.

Забелязани цитирания или рецензии в научни публикации с онлайн достъп:

РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА, КНИГА ІІ: ДРЕВНИТЕ ОБЩЕСТВА В РОДОПИТЕ (2014)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. Родопите през Античността, книга ІІ: Древните общества в Родопите. [ISBN 978-619-162-352-5] Плевен: izdavam.com, 2014, 233 стр.

Древните общества в Родопите

Публикация на част от дисертацията ми.

Забелязани цитирания или рецензии:

РОДОПИТЕ И ТРАКИЙСКИЯТ ПОХОД НА АЛЕКСАНДЪР ІІІ ВЕЛИКИ ОТ 335 Г. ПР. ХР. (2011)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Родопите и тракийският поход на Александър ІІІ Велики от 335 г. пр. Хр.” // Известия на Старозагорския исторически музей [ISSN 1314-4510], ІV, 2011, 276-284.

Известия на Старозагорския исторически музей

Статията беше представена пред научна конференция на тема „Личността в историята”, проведена през април 2010 г. в Стара Загора. Научен ръководител на форума беше проф. Георги Бакалов. За пръв път в българската историография представих превод на папирус с информация за тракийския поход на Александър ІІІ Велики.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА, КНИГА І: РОДОПА КАТО РЕАЛИЯ В АНТИЧНИЯ СВЯТ (2013)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. Родопите през Античността, книга І: Родопа като реалия в античния свят. [ISBN 978-619-162-120-0] Плевен: izdavam.com, 2013, 117 стр.

Родопа като реалия в античния свят

Първата ми книга. Публикация на част от дисертацията ми.

Забелязани цитирания или рецензии:

РОДОПИТЕ И ПРОРИЦАЛИЩЕТО НА ДИОНИС В ДРЕВНА ТРАКИЯ (2013)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Родопите и прорицалището на Дионис в древна Тракия” // Докторантски и постдокторантски четения '2011. [ISBN 978-754-9445-12-1] София: СУ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр. 5-22.

Докторантски четения

Систематизирани наблюдения по популярния въпрос за прорицалището на Дионис.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ЕПИГРАФСКИ ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ НА РИМСКИТЕ КОЛОНИИ В ГОРНА И ДОЛНА МИЗИЯ (2011)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „Epigraphic Information about the Institutions of the Roman Colonies in Moesia Superior and Moesia Inferior (1st – 3rd centuries AD)” // Days of Science '2011 (= Studia in memoriam prof. Al. Bourmov). [ISSN 1314-2283] Велико Търново: СУБ, 2011, pp. 41-56.

Дни на Науката 2011

Превод на английски език на част от дипломната ми работа за магистърска степен. Това беше първата ми публикация, цитирана в чужбина.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

РОДОПИТЕ И КРИЗАТА В ТРАКИЯ ПО ВРЕМЕТО НА ФИЛИП ІІ (359 – 336 Г. ПР. ХР.) (2010)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Родопите и кризата в Тракия по времето на Филип ІІ (359 – 336 г. пр. Хр.)” // Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки. Том 2. [ISBN 978-954-07-3088-2] София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2010, стр. 13-32.

Докторантски изследвания

Изследването беше представено на традиционните Кюстендилски четения на тема „Кризата в историята – 20 години по-късно” през 2009 г.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

THE ANCIENT SETTLEMENT OF BESSAPARA (2014)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „The Ancient Settlement of Bessapara” // Geography and Regional Science in honour of Prof. Dr. Ivan Batakliev: Scientific Conference with International Participation. [ISBN 978-954-9531-25-1] Sofia: ТерАрт, 2014, стр. 290-294.

In honour of Prof. Ivan Batakliev

Коментар на наличните антични свидетелства за Бесапара.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ПЛАНИНАТА РОДОПА В ТРАКИЯ СПОРЕД ПРЕДСТАВИТЕ НА АНТИЧНИТЕ АВТОРИ (2007)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Планината Родопа в Тракия според представите на античните автори” // Rhodopica [ISSN: 1311-2074], IV, 2007, 1, 89-98.

Rhodopica front cover

Първата ми научна публикация в специализирано издание. Структурата на статията, определена съвместно с проф. Тачева, беше следвана по-късно при подготовката на моята дисертация.

Забелязани по-важни цитирания:

АНТИЧНИ ИЗВОРИ ЗА ПРОРОЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОРФЕЙ (2012)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Антични извори за пророческите способности на Орфей” // Докторантски и постдокторантски четения '2012. София: СУ „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 7-22. [ISSN: 2367-4784]

Докторантски и постдокторантски четения '2012

Доклад от Докторантските и постдокторантски четения на ИФ при „Св. Климент Охридски”.

Забелязани цитирания в научни публикации:

РОДОПИТЕ И ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА ТРАКИЯ ОТ РИМЛЯНИТЕ (188 Г. ПР. ХР. – 45 Г. СЛ. ХР.) (2011)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Родопите и завладяването на Тракия от римляните (188 г. пр. Хр. – 45 г. сл. Хр.)” // Collegium Historicum, том І. София: ИК „Гутенберг“, стр. 309-331.

Collegium Historicum

Потърсено е мястото на Родопите в хода на римското завоюване на Тракия.

Забелязани цитирания в научни публикации:

РОДОПИТЕ В ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНА ТРАКИЯ (2012)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. Родопите в историята на древна Тракия. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София: СУ „Св. Климент Охридски”, 32 с.

Автореферат на дисертация

Автореферат на дисертация.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ЕПИГРАФСКИ ДАННИ ЗА СВЪРЗАНИ С ИМПЕРАТОРСКИЯ КУЛТ РЕЛИГИОЗНИ ДЛЪЖНОСТИ В ГОРНА И ДОЛНА МИЗИЯ (2009)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Епиграфски данни за свързани с императорския култ религиозни длъжности в Горна и Долна Мизия” // Дни на науката '2009. [ISBN 978-954-400-276-2] Велико Търново: СУБ, 2010, стр. 151-160.

Days of Science 2009

Публикация на част от дипломната ми работа за магистърска степен.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

АНТИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА БЕСАПАРА (2019)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Антични свидетелства за Бесапара” // Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, том Х, 2019, стр. 78-92. [ISSN: 1314-2038]

Годишник на РИМ-Пазарджик

Критичен преглед на наличната антична информация за Бесапара.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

МОНУМЕНТАЛНИТЕ ГРОБНИЦИ В РОДОПИТЕ (2012)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Монументалните гробници в Родопите” // Катя Михайлова (съст.). Млада наука за изкуствата, том ІІ. София: Национална академия за театрално и филмово изкуство, 2012, стр. 127-142. [ISSN: 1314-6777]

Млада наука за изкуствата ІІ

Опит за обобщение на откритите монументални гробници на територията на Родопите.

Забелязани цитирания:

СТЕФАН ЗАХАРИЕВ И АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА РОДОПИТЕ (2011)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Стефан Захариев и античната история на Родопите” // Стефан Захариев: живот, дело, род. Научна сесия, посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му „Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза”. [ISBN 978-954-91740-6-9] Пазарджик, 2011, стр. 47-50.

Stefan Zahariev

Кратка статия за Стефан Захариев, която подготвих като докторант.

Забелязани цитирания или рецензии в научни публикации:

ТРАКИЙСКАТА КАМПАНИЯ НА АНТИОХ ІІ ТЕОС (261 – 246 г.) (2010)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Тракийската кампания на Антиох ІІ Теос (261 – 246 г.)” // България: кръстопът на култури и цивилизации. Юбилейно издание, посветено на 60-годишнината на УНИБИТ. София: За буквите - О писменехь, 2010, 207-216. [ISBN: 978-954-8887-91-5].

Конференция на УНИБИТ, 2009 г.

Докладът е представен на Седма научна конференция с международно участие на тема „България – кръстопът на култури и цивилизации“, проведена в София, НДК, на 1 ноември 2009 г.

Забелязани цитирания в научни публикации:

ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ В ПОЛИТИКАТА НА РИМ И МАКЕДОНИЯ ПО ВРЕМЕТО НА ФИЛИП V (221 – 179 г. пр. Хр.) (2023)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. Тракия и траките в политиката на Рим и Македония по времето на Филип V (221 – 179 г. пр. Хр.). [ISBN: 978-619-162-881-0] Плевен: izdavam.com, 2023, 232 стр.

Тракия и траките в политиката на Рим и Македония

Монография. За пръв път в историографията е изследвана политиката на Филип V Македонски спрямо Тракия и траките в контекста на навлизането на Рим на Балканите.

Забелязани цитирания или рецензии:

ИЗЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ ПРЕЗ ЕЛИНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА: ПОЛЗИ ЗА И ОТ ИСТОРИЯТА (2022)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Изследвания върху Тракия и траките през елинистическата епоха: ползи за и от историята” // Ползата от историята. Сборник с доклади от научната конференция „Ползата от историята“, посветена на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 260-годишнината от написването на „История славянобългарска“. Част І: Античност и Средновековие. [ISBN: 978-619-7663-44-0] Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2022, 57-71.

Пловдивски университет

Доклад от научна конференция с международно участие, проведена в гр. Пловдив през 2022 г.

Забелязани цитирания или рецензии в научни публикации:

ПОСВЕЩЕНИЕТО НА ФИЛИП V МАКЕДОНСКИ В ЛИНДОСКАТА ХРОНИКА И ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕГОВАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (2022)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „The Dedication of Philip V of Macedon in the Lindian Chronicle and the Problems of Its Interpretation” // Scientific Researches, 3(1), 2022, 74-82 [ISSN: 1314-9490].

Union of Scientists - Smolyan

Доклад от научна конференция по случай годишнина на Съюза на учените в България – клон Смолян, проведена през 2021 г.

Забелязани цитирания или рецензии в научни публикации:

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФИЛИП V МАКЕДОНСКИ И ТРАКИТЕ ПРЕЗ СЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА (220 – 217 Г. ПР. ХР.) (2022)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „Relations between Philip V of Macedon and the Thracians in the course of the Social war (220 – 217 B.C.)” // Scientific Conference „Knowledge, Science, Technologies, Innovations“ (Proceeding Papers), 2022, 125-135 [ISSN: 2815-3472 (Print), 2815-3480 (CD)].

Veliko Tarnovo 2022

Доклад от научна конференция във Велико Търново.

Забелязани цитирания или рецензии в научни публикации:

ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА ФИЛИП V СРЕЩУ ТРАКИТЕ ПРЕЗ СЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА (220 – 217 г. пр. Хр.) (2021)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Военни действия на Филип V Македонски срещу траките през Съюзническата война (220 – 217 г. пр. Хр.)” // Сборник с доклади от Годишна международна научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“. Долна Митрополия, 2021, 305-311. [ISSN: 2738-716X]

Военни действия на Филип V Македонски срещу траките през Съюзническата война (220 – 217 г. пр. Хр.)

Доклад, представен на 8 октомври 2021 г. пред научна конференция с международно участие ВВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

Забелязани цитирания или рецензии:

ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ ВЪВ ВТОРАТА МАКЕДОНСКА ВОЙНА (200 – 197 г. пр. Хр.) (2020)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Тракия и траките във Втората македонска война (200 – 197 г. пр. Хр.)” // Пловдивски исторически форум, 4(2), 2020, 5-17. [ISSN: 2535-0935 (print), 2535-0951 (online)]

Тракия и траките във Втората македонска война

В статията са събрани и систематизирани наличните антични свидетелства за участието на траки във Втората македонска война (200 – 197 г. пр. Хр).

Забелязани цитирания или рецензии:

ТРАКИТЕ ВЪВ ВТОРАТА МАКЕДОНСКА ВОЙНА (2020)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „Thracians in the Second Macedonian War (200 – 197 B.C.)” // Hiperboreea, 7/2, 2020, pp. 109-121. [ISSN 2284-5666]

Hiperboreea

Статията обобщава наличните антични свидетелства за участието на траки във Втората македонска война (200 – 197 г. пр. Хр). Това е третата ми публикация в издание, индексирано в Web of Science.

Забелязани цитирания или рецензии:

ЕПИГРАФСКИ ДАННИ ЗА ИСТОРИЯТА НА РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА (2019)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Епиграфски данни за историята на Родопите през Античността” // Трета национална научна конференция „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове”. София: Исторически музей Велинград, 2019, стр. 48-59. [ISBN 978-954-92299-7-4]

Stefan Zahariev

Доклад от научна конференция във Велинград, проведена през 2016 г. под ръководството на проф. д-р Мария Шнитер.

Забелязани цитирания или рецензии в научни публикации:

ТОПОНИМЪТ TEMPLUM MENDIDIUM У ТИТ ЛИВИЙ И НЕГОВАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (2017)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Топонимът TEMPLUM MENDIDIUM у Тит Ливий и неговата интерпретация” // Пловдивски исторически форум, год. І, 2017, № 2, стр. 5-14. [ISSN 2535-0951]

Plovdiv Historical Forum

В проучването за пръв път е демонстрирана перспективата на манускриптната традиция на античните текстове за коректния прочит на реалии от историята на Древна Тракия и траките.

Забелязани цитирания или рецензии:

РОДОПИТЕ В РИМСКА ТРАКИЯ (45 – 284 Г. СЛ. ХР.) (2011)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Родопите в римска Тракия (45 – 284 г. сл. Хр.)” // Човекът и Вселената. Сборник с доклади от юбилейна научна конференция в гр. Смолян, проведена на 6 – 8 октомври 2011 г. Смолян: Съюз на учените в България, 2011, 297-311. [ISBN 978-954-397-025-4]

Човекът и Вселената

Публикация от конференция в Смолян.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ЕПИГРАФСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ ЗА РЕЛИГИОЗНИЯ ЖИВОТ В РАЦИАРИЯ ПРЕЗ РИМСКАТА ЕПОХА (2005)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Епиграфски и археологически данни за религиозния живот в Рациария през римската епоха” (Научен ръководител: проф. дин Маргарита Тачева) // Студентска научна сесия. Смолян: Филиал на ПУ „П. Хилендарски”, 2005, стр. 46-65. [ISSN: 1313-2229]

Студентска научна сесия 2005

Доклад от студентска научна конференция, разработен под ръководството на проф. дин Маргарита Тачева.

Забелязани цитирания в научни публикации:

ПОХОДЪТ НА ГН. МАНЛИЙ ВУЛЗОН В ТРАКИЯ ПРЕЗ 188 Г. ПР. ХР. СПОРЕД МАНУСКРИПТНАТА ТРАДИЦИЯ НА ТИТ ЛИВИЙ (2019)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „Gn. Manlius Vulso's march through Thrace in 188 B.C. according to Livy's manuscript tradition” // Paola Schirripa (ed.). „Greci e Romani sulle sponde del Mar Nero”. Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico, vol. 15. [ISBN 978-88-6705-895-2] Milano: Ledizioni, 2019, pp. 209-228.

Greci e Romani

Втората ми публикация в Aristonothos и Web of Science. В проучването е демонстрирано значението на проследяването на манускриптната традиция при работата с антични текстове в тракологията.

Последна актуализация: 24-02-2024