НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

LIST OF PUBLICATIONS

Научните ми публикации към момента са цитирани от над 30 учени в България и чужбина, на 9 езика (български, английски, италиански, френски, испански, турски, чешки, румънски, руски). Регистрирано е присъствието им във всички по-значими световни бази данни за индексиране и рефериране, включително Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Science, Microsoft Academic, ProQuest, EBSCO и други.

ОРАКУЛИТЕ НА ДИОНИС В ДРЕВНА ТРАКИЯ (2013)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „Oracles of Dionysos in Ancient Thrace” // Haemus, 2, 2013, 61-70.

Haemus Front Cover

Най-успешната ми публикация до момента. Основният принос на текста е аргументирането на съществуването на няколко прорицалища на Дионис в Тракия чрез нова интерпретация на сведенията на античните писатели.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА ТРАКИЯ ОТ РИМ (2015)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. – 45 A.D.)”, in Paola Schirripa (editor). I Traci tra geografia e storia. Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico, vol. 9. Milan: Tangram Edizioni Scientifiche, 2015, pp. 129-142.

Aristonothos Front Cover

Първата ми публикация, индексирана в Web of Science. В статията е представен кратък обзор на проблематиката около завладяването на Тракия от Рим.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА, КНИГА ІІ: ДРЕВНИТЕ ОБЩЕСТВА В РОДОПИТЕ (2014)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. Родопите през Античността, книга ІІ: Древните общества в Родопите. Плевен: izdavam.com, 2014, 233 стр.

Древните общества в Родопите

Публикация на част от дисертацията ми.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ЕПИГРАФСКИ ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ НА РИМСКИТЕ КОЛОНИИ В ГОРНА И ДОЛНА МИЗИЯ (2011)

Библиографско описание: Iliev, Jordan. „Epigraphic Information about the Institutions of the Roman Colonies in Moesia Superior and Moesia Inferior (1st – 3rd centuries AD)” // Days of Science '2011 (= Studia in memoriam prof. Al. Bourmov). Велико Търново: СУБ, 2011, pp. 41-56.

Дни на Науката 2011

Превод на английски език на част от дипломната ми работа за магистърска степен. Това беше първата ми публикация, цитирана в чужбина.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА, КНИГА І: РОДОПА КАТО РЕАЛИЯ В АНТИЧНИЯ СВЯТ (2013)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. Родопите през Античността, книга І: Родопа като реалия в античния свят. Плевен: izdavam.com, 2013, 117 стр.

Родопа като реалия в античния свят

Първата ми книга. Публикация на част от дисертацията ми.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

ПЛАНИНАТА РОДОПА В ТРАКИЯ СПОРЕД ПРЕДСТАВИТЕ НА АНТИЧНИТЕ АВТОРИ (2007)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Планината Родопа в Тракия според представите на античните автори” // Rhodopica, IV, 2007, 1, 89-98.

Rhodopica front cover

Първата ми научна публикация в специализирано издание. Структурата на статията, определена съвместно с проф. Тачева, следвах по-късно при подготовката на моята дисертация. Публикацията имаше важно значение при кандидастването ми за редовна докторантура: оказа се, че благодарение на нея имам най-много цитирания от всички кандидат-докторанти в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и повече цитирания от професори от всички редовни асистенти към катедрата, в която кандидатствах, взети заедно.

Забелязани по-важни цитирания:

РОДОПИТЕ И ТРАКИЙСКИЯТ ПОХОД НА АЛЕКСАНДЪР ІІІ ВЕЛИКИ ОТ 335 Г. ПР. ХР. (2011)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Родопите и тракийският поход на Александър ІІІ Велики от 335 г. пр. Хр.” // Известия на Старозагорския исторически музей, ІV, 2011, 276-284.

Известия на Старозагорския исторически музей

Статията беше представена пред научна конференция на тема „Личността в историята”, проведена през април 2010 г. в Стара Загора. Научен ръководител на форума беше проф. Георги Бакалов. За пръв път в българската историография представих превод на папирус с информация за тракийския поход на Александър ІІІ Велики.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

РОДОПИТЕ И ПРОРИЦАЛИЩЕТО НА ДИОНИС В ДРЕВНА ТРАКИЯ (2013)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Родопите и прорицалището на Дионис в древна Тракия” // Докторантски и постдокторантски четения '2011. София: СУ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр. 5-22.

Докторантски четения

Систематизирани наблюдения по популярния въпрос за прорицалището на Дионис.

Забелязани цитирания в научни публикации с онлайн достъп:

СТЕФАН ЗАХАРИЕВ И АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА РОДОПИТЕ (2011)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Стефан Захариев и античната история на Родопите” // Стефан Захариев: живот, дело, род. Научна сесия, посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му „Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза”. Пазарджик, 2011, стр. 47-50.

Stefan Zahariev

Кратка статия за Стефан Захариев, която подготвих като докторант.

Забелязани цитирания в научни публикации:

ТОПОНИМЪТ TEMPLUM MENDIDIUM У ТИТ ЛИВИЙ И НЕГОВАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (2017)

Библиографско описание: Илиев, Йордан. „Топонимът TEMPLUM MENDIDIUM у Тит Ливий и неговата интерпретация” // Пловдивски исторически форум, год. І, 2017, № 2, стр. 5-14.

Plovdiv Historical Forum

В проучването за пръв път е демонстрирана перспективата на манускриптната традиция на античните текстове за коректния прочит на реалии от историята на Древна Тракия и траките.

Последна актуализация: 11-11-2018