Новини | News

Ziva Antika

В кн. 2 на списание „История | History“, стр. 140-156, е публикувана подготвена от доц. Г. Митрев и от мен статия със заглавие: „Рейнекий и неговата история на Древна Тракия от 1595 г.”.

Пълен текст на статията

Ziva Antika

В края на декември 2023 г. е публикуван новият брой на авторитетното списание за антична история „Ziva Antika | Antiquite Vivante“. В него (на стр. 161-174) е включена моята статия: „The Thracian Exile of Perseus in 179 BC”.

Пълен текст на статията

Представяне на книга

На 30 ноември 2023 г. в Регионална Библиотека „Никола Фурнаджиев“ – гр. Пазарджик беше представена последната ми книга: „Тракия и траките в политиката на Рим и Македония по времето на Филип V (221 – 179 г. пр. Хр.)”. Модератор на събитието беше г-н Костадин Пампов. Презентация представи г-жа Надежда Механджийска от Отдел „Краезнание“. Виртуално участва един от двамата рецензенти на книгата: проф. дин Константин Бошнаков.

Статия за представянето на книгата в PZDnes

Снимки от събитието

* * *

Thrace and the Thracians in the Policy of Rome and Macedonia

В монографията „Тракия и траките в политиката на Рим и Македония по времето на Филип V (221 – 179 г. пр. Хр.)” са систематизирани и анализирани наличните антични свидетелства за сложните взаимоотношения на македонския цар с траките в контекста на балканската политика на Птолемеите, Селевкидите и Римската република. Планираната дата за публикуване е 31 януари 2023 г.

Пълен текст в Google Книги

Линк за поръчка на печатен екземпляр

* * *

A History of Rome through the Principate

Новата ми книга е озаглавена „История на Рим през епохата на Принципата (27 г. пр.Хр. – 284 г. сл.Хр.)”. Завършена беше преди три години, а идеята за необходимостта от нейното написване възникна доста по-рано. Планираната дата за публикуване е 30 септември 2022 г.

Пълен текст в Google Книги

Линк за поръчка на печатен екземпляр

* * *

Ползата от историята

В периода 23 – 25 септември 2022 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Международна научна конференция „Ползата от историята“, посветена на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 260-годишнината от написването на „История славянобългарска“. Участвах с доклад, озаглавен „Изследвания върху Тракия и траките през елинистическата епоха: ползи за и от историята“.

Програма на научната конференция

Пълен текст на доклада

* * *

Journal of Ancient History and Archaeology

На 3 септември 2022 г. научих, че в Journal of Ancient History and Archaeology (издание на Института по археология и история на изкуството при Румънската академия на науките и Техническия университет в Клуж-Напока), брой 9.2, е публикувана моя статия за антична епиграма, свързана с историята на траките (стр. 26-31): „An Analysis of Anthologia Palatina XVI, 6”. Това е четвъртата ми публикация в списание, индексирано в т. нар. световноизвестни бази данни (Web of Science, Scopus).

Пълен текст на статията

* * *

Scientific Researches front cover

През юни 2022 г. официално е публикуван новият брой на Scientific Researches. В изданието са включени доклади от проведената през октомври 2021 г. в Смолян научна конференция с международно участие, организирана по случай 35-годишнината от създаването на Съюза на учените в България – клон Смолян. Моят доклад е на тема: „The Dedication of Philip V of Macedon in the Lindian Chronicle and the Problems of Its Interpretation”.

Пълен текст на доклада

* * *

G. S. Rakovski National Defence College

„110 години традиция, качество, престиж” – това беше темата на Годишната научна конференция с международно участие на Военната академия „Георги Стойков Раковски”, проведена на 12 – 13 април 2022 г. в София. Моето участие беше с доклад, озаглавен „Тракийският поход на Сципионите през 190 г. пр. Хр.”.

Резюме на доклада

* * *

Proceedings of the Bulgarian Air Force Academy's Annual International Scientific Conference 2021

На 8 октомври 2021 г. се проведе Годишната международна научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“. Участвах с доклад на тема „Военни действия на Филип V Македонски срещу траките през Съюзническата война (220 – 217 г. пр. Хр.)”. Сборникът с доклади е публикуван на CD в деня на конференцията, а моят доклад е на стр. 305-311.

Пълен текст на доклада

Грамота за участие

* * *

Elements of AI

На 27 май 2021 г. получих сертификат за успешно завършен онлайн курс „Елементи на изкуствения интелект”. Курсът е с продължителност шест седмици. Включва разнообразни теми, допълнени от интересни упражнения и задачи.

Информация за курса от сайта на Института за публична администрация

* * *

Hiperboreea 2020

В новия брой на Hiperboreea (7/2, 2020, pp. 109-121) е включена моята статия „Thracians in the Second Macedonian War (200 – 197 B.C.)”. The author is thankful to the reviewers for their useful suggestions and valuable comments. Special thanks are due also to Escaline Charlette Aarthi for the final editing of this paper. All the mistakes in this text are mine.

Онлайн достъп чрез JSTOR

* * *

Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик 2020

На 10 юли 2020 г. получих в печатен вариант новата ми статия „Антични свидетелства за Бесапара”. Публикувана е в Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, том Х, 2019, стр. 78-92.

Пълен текст на статията

* * *

Общество и здраве

През юли 2020 г. се очаква публикуването на първия брой на новостартиращото научно списание „Общество и здраве”. Изданието се подготвя съвместно от УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе и РБ „Любен Каравелов“ – гр. Русе.

Интернет страница на списанието

* * *

Aristonothos 2019

На 2 декември 2019 г. е публикуван официално сборникът „Гърци и римляни по бреговете на Черно море“ (оригинално заглавие: Greci e Romani sulle sponde del Mar Nero), подготвен под редакцията на д-р Paola Schirripa. Имах възможността да участвам с проучване на тема „Gn. Manlius Vulso’s March through Thrace in 188 B.C. according to Livy’s manuscript tradition“.

Пълен текст на статията

Съдържание на сборника

* * *

Hiperboreea

От края на 2018 г. участвам в редакционната колегия на Hiperboreea. Списанието се издава съвместно от Балканската асоциация по история – Букурещ, Румъния и Държавния университет на Пенсилвания, САЩ. Индексира се в световноизвестните бази данни за научна информация Web of Science и Scopus. Разглеждат се за публикуване студии, статии и други материали за Югоизточна Европа, свързани с културна, политическа, военна, социална, икономическа история и археология без ограничения на историческия период, както и интердисциплинарни проучвания. Всички студии и статии подлежат на двойно анонимно рецензиране.

Повече информация

* * *

Родопа планина - земя на богове, хора и храмове

На 10 юли 2019 г. е официалното представяне на сборника с доклади от Трета национална научна конференция „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове”. Участвах в конференцията с доклад на тема „Епиграфски данни за историята на Родопите през Античността” (стр. 48-59).

Съдържание на сборника

* * *

Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик

Херос вместо Хера: ново четене на един древен надпис ни отвежда до своеобразната триада Тракийски Херос — Св. Георги — Войводата Георги. Статията „Реинтерпретация в контекст: епиграфският архив на Баткунското светилище и един паметник от Черногорово, Пазарджишко (IGBulg., III/1: 1283)”, подготвена в съавторство с Костадин Пампов, е публикувана в Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, том ІХ, 2018, стр. 67-75.

Пълен текст на статията

* * *

Съвременни методи и методики за научни изследвания

В началото на 2019 г. излезе от печат „Съвременни методи и методики за научни изследвания” — сборник с разнообразно съдържание, в който е включена моя статия за значението на манускриптите на античните текстове в тракологията.

Пълен текст на статията

* * *

Списание НАУКА

В новия брой на списание „Наука” (год. XXVIII, 2018, 5, 20-24) е включена моята статия „Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията”. Преди една година текстът беше представен пред научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината”.

Пълен текст на статията

Информация за конференцията

* * *

Съвременни методи

На 30 март 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се проведе научна конференция на тема „Съвременни методи и методики за научни изследвания”. Имах възможността да участвам с доклад, озаглавен „Studying the Manuscript Tradition of Ancient Texts in the Field of Thracology – an Important Addition to Interpretatio Thracica in the 21th Century”.

Информация за конференцията

* * *

Пловдивски исторически форум

На 6 февруари 2018 г. е публикуван новият брой на „Пловдивски исторически форум” (год. І, 2017, кн. 2). В изданието (стр. 5-14) е включена моята статия „Топонимът TEMPLUM MENDIDIUM у Тит Ливий и неговата интерпретация”.

Списанието е свободно достъпно онлайн

* * *

Aristonothos

В края на м. Октомври 2015 г. Държавният университет в Милано (Италия) публикува сборник с научни статии, посветени на различни аспекти от историята и географията на траките. Оригиналното заглавие е I Traci tra geografia e storia, част от поредицата Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico. Съставител е д-р Paola Schirripa. Моето участие е с обзорна статия на тема The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. — 45 A.D.).

Съдържанието на сборника е свободно достъпно онлайн.

Информация за печатния вариант

* * *

 • 1
 • 1
 • 3
PhD Thesis

ПУБЛИКАЦИИ | PUBLICATIONS

NEW! „An Analysis of Anthologia Palatina XVI, 6“, in Journal of Ancient History and Archaeology, 9 (2), 2022, pp. 26-31, DOI: 10.14795/j.v9i2.672

NEW! „Thracians in the Second Macedonian War (200 – 197 B.C.)“, in Hiperboreea, 7 (2), 2020, pp. 109-121, DOI: https://doi.org/10.5325/hiperboreea.7.2.0109

Athens
Photo

CURRICULUM VITAE

Йордан Илиев е доктор по история и археология (стара история — тракология).Работи в сферата на науката и образованието. Член е на Съюза на учените в България (2014), на Балканската асоциация по история (2020) и на Научния център за история и археология на войната (2021).

* * *

Dr. Jordan Iliev is a researcher of Ancient Thrace and the Thracians.

КОНТАКТИ | CONTACTS


 • ACADEMIA.EDU

  Платформа за споделяне на научни публикации.

 • RESEARCHGATE

  Платформа за споделяне на научни публикации.

 • GOOGLE SCHOLAR

  Профил в Google Наука.

 • ORCID

  Идентификатор за учени.